Självkänsla

Självkänsla, självförtroende och självbild handlar om hur man uppfattar sig själv, den man är och vad man tror att man klarar av. Med självkänsla menas att man känner att man har ett eget värde utan prestationer, titlar, yrke eller ekonomi. Man litar på sitt eget omdöme och måste inte ha bekräftelse från andra för att känna att man duger.

Självförtroende handlar om hur bra man tror sig kunna utföra olika saker. Gott självförtroende behöver inte innebära att man också har en god självkänsla. Man kan till exempel dölja en låg självkänsla genom att bli väldigt duktig på något.

Självbild är den inre bild man har av sig själv och påverkar hur man talar, vad man säger och hur man lyssnar. Självbilden kan till exempel bero på uppväxt, intressen, värderingar, umgänge och utbildning. Den påverkas även av självkänsla och självförtroende.

Självkänsla

Att känna att man duger som man är

Självkänsla är den grundkänsla man har inför sin egen person. Det handlar om hur man värderar sig själv. Om man har en bra självkänsla känner man oftast att man duger bra som man är. Man har en inre känsla av att vara accepterad. Självkänslan har väldigt lite att göra med vad man gör och uträttar. Den berörs inte heller så mycket av om man får bekräftelse på sina handingar och prestationer.

Självkänslan växer i miljöer där man får känna sig omtyckt och betydelsefull för andra människor. En låg självkänsla kan tvärtom göra att man är särskilt känslig för kritik och motgångar.

En person som har god självkänsla kan ofta uppfattas av omgivningen som trygg. Om man har en god självkänsla är det också lättare att uppfatta omgivningen som vänlig och accepterande. Det leder till att det kan vara enklare att skapa bra relationer. När man känner sig trygg och bekväm är det ofta lättare att vara nyfiken och öppen i relationen till andra. Det leder ofta till att omgivningen känner sig väl till mods och det bidrar till att relationen känns bra för alla inblandade.

En god självkänsla leder ofta till att man kan ta väl hand om sig själv när det till exempel gäller sömn, mat och hälsa. Det kan handla om att man klarar av att sätta gränser som känns rimliga. Det kan vara lättare att hantera händelser i livet mer balanserat om man inser sin egen roll utan att ta överdrivet stort ansvar.

Prestationsbaserad självkänsla

Om man har en prestationsbaserad självkänsla känner man att man måste prestera för att ha ett värde.

Med en prestationsbaserad självkänsla kan man ofta fungera bra i yrkeslivet och ha en stark drivkraft. Man kan bli duktig och framgångsrik inom olika områden, inte minst yrkesmässigt. Det finns däremot en risk att annat som relationer till andra, den egna hälsan eller intressen blir lidande. Om man driver sig själv att prestera för mycket under lång tid utan återhämtning finns risk att man hamnar i ett utmattningssyndrom.

När man värderar sig själv utifrån hur väl man lyckas kan det vara svårt att känna sitt värde när man inte får bekräftelse av andra, till exempel när man går i pension eller är arbetslös. Det kan göra att man blir extra känslig för till exempel depression, oro och ångest.

Samband mellan självkänsla och möjlighet att påverka

Det finns ett samband mellan självkänsla och den makt man har över sitt liv. Om man själv kan bestämma och påverka sitt liv är det ofta lättare att ha en bra självkänsla.
När man inte kan påverka sin situation kan man känna sig maktlös. Så kan det till exempel kännas om man har sökt jobb länge utan att få något eller om de man bor tillsammans med begränsar ens liv på olika sätt.

Låg självkänsla

Det kan vara svårt att må riktigt bra om man har låg självkänsla. Om man har låg självkänsla kan man hela tiden vara upptagen av att försöka göra rätt eller prestera. Då kan det till exempel vara svårt att delta aktivt i sociala sammanhang.

Man kan ha lätt för att tolka händelser negativt och på så vis får man gång på gång bekräftat att man är dålig. Ofta kan man vara rädd att misslyckas och därför kanske man inte skaffar sig nya erfarenheter som kan förändra de tankar och känslor man har om sig själv.

Man kan bli mer sårbar för oro, depression och ångest.

Vägar till bättre självkänsla

En god självkänsla får man ofta med sig redan från uppväxten, men det går alltid att förbättra sin självkänsla. Självkänslan kan växa av bra erfarenheter och om man hamnar i sammanhang där man möts av respekt och omtanke. Därför kan det vara bra att prova nya saker och att se till att hamna i nya situationer, även om det känns jobbigt. Om man tänker för mycket på att man ska vänta in rätt känsla eller rätt tillfälle kanske man får vänta länge, det bästa är om man kan tvinga sig själv lite grann. Det kan vara viktigt att vara envis och prova flera gånger innan man bestämmer sig för om det var bra eller dåligt. Genom att våga sig ut kan man få nya erfarenheter som stärker självkänslan. Det kan bidra till att man börjar ta sig själv, det man behöver och önskar på allvar.

Ibland kan man behöva få hjälp att förändra sina negativa tankar och känslor om sig själv. Att prata med andra är bra, och ibland kan man behöva hjälp med detta av till exempel en samtalsterapeut.

Att ge barn en god självkänsla

Grunden för att utveckla en god självkänsla är att man känner sig älskad. Att på olika sätt visa kärlek till sitt barn är viktigt. Det är också viktigt att visa kärlek som inte är villkorad eller hänger ihop med vad barnet gör eller presterar.

Att i grunden få känna sig accepterad och trygg, att få vara sig själv är viktigt. Det betyder att man inte som barn ska behöva möta hot och stark aggressivitet mot sin person. Det ger en grundläggande känsla av trygghet som barnet kan ta med sig ut i andra relationer.

Barnet behöver få utvecklas i sin egen takt

Självförtroendet växer också om barnet får göra egna erfarenheter och lyckas med saker. Barnet behöver få utvecklas i sin egen takt och som förälder gäller det att vara följsam för vad barnet faktiskt klarar av. Det kan vara en balansgång mellan att inte släppa för fritt och att samtidigt inte ha för mycket förbud och se faror där de inte finns. Att kunna förmedla att världen är en trygg plats där det finns utrymme både för att lyckas och att göra misstag är bra.

Reflektera som förälder

Hur man är som förälder beror delvis på egna erfarenheter och förebilder. Det är inte alltid man tänker över hur man gör eller borde göra. Barns självkänsla utvecklas på olika plan i olika åldrar och även om man försöker vara mycket följsam så kan det bli svårare i vissa åldrar än i andra. Egna erfarenheter och egen läggning kan spela roll.

Ibland börjar man reflektera först om det har blivit problem. Det är alltid bra att som förälder att reflektera kring hur man själv är och hur omgivningen ser ut. Det är väldigt lätt att börja oroa sig och tvivla på sig själv som förälder. Det finns så många åsikter om hur man borde vara och det känns så viktigt att inte göra fel. Det är alltid bra att prata med andra om man behöver råd och stöd.

Självförtroende och självbild

Självförtroende handlar om vad man tror att man klarar av

Att ha bra självförtroende handlar om hur bra man tror sig själv att klara av olika saker. Man kan ha olika bra självförtroende i olika situationer. Men man kan också ha ett generellt gott självförtroende. När man lyckas med saker växer självförtroendet och man blir säkrare på att det kommer att gå bra även nästa gång.

En god självkänsla leder ofta till att man lättare får ett bra självförtroende på olika områden i livet. Men det är också vanligt att man kompenserar en låg självkänsla med att skaffa sig gott självförtroende i det man gör, till exempel genom arbetet. Man kan vara mycket duktig utan att tycka så väldigt bra om sig själv.

Självbild – hur man uppfattar sig själv

Självbilden sammanfattar vem man tycker att man är. Det kan till exempel bero på uppväxt, intressen, värderingar, temperament och utbildning.
Men självbilden handlar också om hur man tror att man uppfattas av andra. Självbilden behöver inte vara helt tydlig eller stämma med vad man visar utåt. Men det är ofta lättare att umgås med andra när den självbild man har stämmer med hur man uppfattas av andra.

Självbilden kan vara olika beroende på vilken situation eller miljö man är i. Om inte självbilden bekräftas av andra kan konflikter uppstå både inom en själv och gentemot andra. Självbilden förändras också genom livet.

Texten är hämtad från 1177.se, här hittar du mer nyttig information.