Patient- och närstående föreningar länkar

Har vi glömt någon länk? kontakta oss på info@brobyggarna.net

Viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar

Guide som tillhandahåller läsaren med viktiga och relevanta resurser för att kunna navigera rätt bland all tillgänglig information som gäller för personer med en eller flera funktionsnedsättningar.

www.konsument.se/funktionsnedsattningar

Rikstäckande föreningar

Här hittar du en lista med föreningar som erbjuder till exempel information, stödsamtal, forum och aktiviteter. Genom föreningarna har du möjlighet att komma i kontakt med andra som har liknande problem och erfarenheter. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.

Riksförbundet Attention

Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

www.attention.se

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

www.anhorigasriksforbund.se

Autism- och aspergerförbundet

Förening för personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. 

www.autism.se

Riksförbundet Balans

För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och som närstående. 

www.balansriks.se

Bipolarna

Bipolarna är en webbplats med information och forum för personer med bipolär sjukdom. 

www.bipolarna.se

DHR – Delaktighet handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

förbundet som jobbar med att förenkla vardagen för de med rörelsehinder med hjälp av bland annat information och opinionsbildningar, för att på så sätt skapa jämställda villkor i samhället.

www.dhr.se

Dyslexiföreningen FMLS

en samlingsplats för personer som lider av läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) samt de som har matematiksvårigheter (dyskalkyli).

www.dyslexi.org

Frisk och fri

Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp för personer med ätstörningar och deras närstående. www.friskfri.se

Föreningen Storasyster

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och relig iöst obunden ideell förening som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till dig som anhörig.

www.foreningenstorasyster.se

Föreningen SHEDO

SHEDO arbetar för  att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende samt ge stöd åt drabbade och närstående. 

www.shedo.se

Föreningen Tilia – Tillsammans för ungas psykiska hälsa!

Tilia är en ideell organisation för ungas psykiska hälsa. Vi vänder oss till alla oavsett könsidentitet. Vi arbetar med ungas röster i fokus, både i stödjande och påverkande arbete.

www.foreningentilia.se

FUB – För barn och unga med utvecklingsstörning

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

www.fub.se

Riksförbundet Föräldrarföreningen Mot Narkotika – FMN

Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater.

www.fmn.se

Riksförbundet Hjärnkoll – Psykiska olikheter lika rättigheter!

Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

www.hjarnkoll.se

Hörselskadades Riksförbund

sprider kunskap om hörselskador likt tinnitus, hörselnedsättning, ljudöverkänslighet och dövhet.

www.hrf.se

Kuling.nu

Kuling.nu är en mötesplats på nätet för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt. 

www.kuling.nu

Livlinan

En sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

www.livlinan.org

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka. 

www.maskrosbarn.org

Mind – för psykisk hälsa

Mind verkar för psykisk hälsa. Har stödjande verksamhet genom Föräldratelefonen, Självmordslinjen och Äldretelefonen.

www.mind.se

Novahuset

Novahuset är en ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp -offline som online.

www.foreningenstorasyster.se

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling – RFHL

RFHL är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring narkotika och läkemedel. Förbundet består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

www.rfhl.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa – RSMH

En organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa och deras närstående. 

www.rsmh.se

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd – SPES

En ideell organisaiton som är till för alla som har närstående som tagit sitt liv. 

www.spes.se

Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk & Fri

Förening som ger stöd åt personer med ätstörningar och deras närstående. 

www.friskfri.se

Schizofreniförbundet

Förbund för personer med schizofreni eller liknande psykoser. 

www.schizofreniforbundet.se

Sinnessjukt (Podcast)

Sinnessjukt är Sveriges ledande podcast om psykisk ohälsa och drivs av frilansskribenten Christian Dahlström.

www.sinnessjukt.se

Självmordslinjen (Mind)

Chat, forum och information om självmord och psykisk hälsa. 

mind.se/sjalvmordslinjen/

Svenska OCD-förbundet Ananke

Förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. 

www.ocdforbundet.se

Sveriges Fontänhus

Fontänhuset (en. Fountain House) är en internationell rörelse av verksamheter, s.k klubbhus, för personer med psykisk ohälsa.
Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Fontänhusen är en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta.

www.sverigesfontanhus.se

Svenska Downföreningen

har riktat in sig på att öka samhällets kunskap om Downs syndrom.

www.svenskadownforeningen.se

SPES – Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevnades Stöd

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

www.spes.se

Svenska ångestsyndromsällskapet

Stödförening för personer med ångestsjukdomar och deras närstående. 

www.angest.se

Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden.

www.suicidezero.se

Synskadades Riksförbund

strävar efter att synskadade och synsvaga ska kunna leva ett så jämlikt, självständigt och delaktigt liv som möjligt.

www.srf.nu

Trygga Barnen

Ideell stiftelse som stöttar barn och unga (7-25 år) i hem med missbruks-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. 

www.tryggabarnen.org

Tjejjouren

Här finns en portal där du som definierar dig som tjej kan få kontakt med någon av landets tjejjourer.

www.tjejjouren.se

Tjejzonen

Tjejzonen erbjuder stöd via chatt, mejl, samtal och Storasystrar. 

www.tjejzonen.se

Underbara ADHD

Underbara ADHD är en organisation som har samlat erfarenhet och ger tips till de som har barn diagnostiserade med ADHD. Dessutom ger de utbildning och råd till skolor, sjukvård, anhöriga och myndigheter. 

www.underbaraadhd.se

Under Kevlaret

Under Kevlaret är en ideell förening som arbetar mot machokultur samt förebyggande, opinionsbildande och stödjande för killars psykiska hälsa. Projektet grundades i mars, 2016, av Mårten Granlund och består idag av totalt 16 personer som frivilligt och engagerat vill hjälpa till i kampen mot machokultur – för killars psykiska hälsa.

www.underkevlaret.se

Ångestpodden

Ångestpodden tar upp alla dom tankar och funderingar som många någon gång har tänkt men inte pratat om högt. Lättsamhet och allvar är två ingredienser till hur Ångestpodden bryter tabun och skapar mer öppenhet kring psykisk ohälsa. Drivs av Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg.

www.ingetfilter.se

Ångestskolan

Ångestskolans uppdrag är att göra psykisk ohälsa lätt att förstå. Istället för tunga texter med svåra ord fokuserar vi på pedagogiska filmer, blogginlägg av drabbade och professionella föreläsningar för att nå ut till en bredare massa. Enligt våra erfarenheter är detta rätt väg att gå för att synliggöra
ett stort problem i samhället som ofta tabubeläggs!

www.angestskolan.se

Texten är delvis hämtad från 1177.se, här hittar du mer nyttig information.

Föreningar