Årsbunden depression

Årstidsbunden depression (Seasonal Affective Disorder) innebär att man får depressiva besvär i samband med årstidsväxlingar. Årstidsbunden depression är vanligast under senhösten och vintern men förekommer även under sommarhalvåret. Vid årstidsbunden depression är det vanligt att vara extremt trött, trots att man sover mer än vanligt. Ofta har man också ett ökat sug efter kolhydrater, särskilt socker.

Många i Sverige får besvär i samband med årstidsväxlingar och det är vanligt med ökad trötthet under vinterhalvåret. Några procent av befolkningen drabbas av mer uttalade och återkommande depressiva besvär, så kallad årstidsbunden depression.

Besvären är vanligast under senhöst och vinter men kan också förekomma under sommarhalvåret. Det verkar finnas ett starkt samband med växlingarna mellan ljus och mörker. Årstidsbunden depression förekommer knappast i trakterna kring ekvatorn men blir vanligare ju längre norr- respektive söderut man kommer.

Vad som orsakar tillståndet är inte helt klarlagt. Möjligen spelar hormonet melatonin, som styr vår dygnsrytm, en central roll vid depressioner som kommer under höst och vinter. Melatonin är hjärnans sömnmedel som produceras nattetid och när vi annars befinner oss tillräckligt länge i mörker. Dagtid avbryts bildandet av melatonin när en tillräckligt stor ljusmängd når ögats näthinna.

Substansen serotonin spelar troligen en viktig roll både vid depressioner som kommer under vår och sommar och depressioner som kommer under höst och vinter. Ärftlighet och levnadsvanor kan också bidra till att man drabbas av dessa besvär.

Symtom vid årstidsbunden depression

Vid årstidsbunden depression under höst och vinter är ett utmärkande drag att man sover mer än vanligt. Trots detta upplever man en extrem trötthet. Dessutom ökar suget efter kolhydrater och sötsaker, och man går ofta upp i vikt. Dessa besvär finns inte vid årstidsrelaterade besvär sommartid.

I övrigt skiljer sig inte årstidsbunden depression särskilt mycket från andra depressionstillstånd. Typiska symtom är nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, brist på intresse även för sådant som man tidigare tyckte om att göra samt minskad förmåga att uppleva glädje. Arbetsförmågan minskar i varierande grad.

Förebygg årstidsbunden depression

För att förebygga eller minska besvär av årstidsbunden depression bör du försöka vistas så mycket som möjligt i dagsljus och solljus även under den mörkare delen av året. Undvik under den perioden solglasögon, som ytterligare minskar möjligheten att tillgodogöra sig dagsljuset. Försök att bibehålla eller öka den fysiska aktiviteten.

När ska man söka vård?

Nedstämd i två veckor eller mer

Liksom för andra former av depression gäller att om man varit nedstämd under minst två veckor och har andra symtom på depression bör man kontakta en vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Om man tidigare haft årstidsbunden depression och känner igen symtomen gäller samma sak. Man kan alltid ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Om man är orolig för en deprimerad person som inte själv vill söka hjälp kan man ringa vårdcentralen eller en psykiatrisk mottagning eller kontakta sjukvårdsrådgivningen för att diskutera situationen.

Tankar eller planer på självmord

Om man har tankar på att ta sitt liv känns det ofta lättare om man berättar det för någon. Det kan vara en närstående som man har förtroende för, någon utomstående, vårdpersonal eller en telefonjour. Här finns någon som lyssnar och som kan ge råd och stöd i hur man ska komma vidare och vart man kan vända sig. Hit kan man ringa anonymt.

Om man mår mycket dåligt och känner att man inte orkar mer ska man söka hjälp direkt på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller akutmottagning, eller ringa 112.

Samma sak gäller om man är närstående till någon som har tankar eller planer på att ta sitt liv. Då ska man hjälpa den personen att söka vård direkt, antingen på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller akutmottagning eller ringa 112.

Behandling av årstidsbunden depression

Vid depression har såväl antidepressiva läkemedel som olika psykologiska behandlingar visat sig ha effekt. Dessa behandlingar kan även rekommenderas vid årstidsrelaterade besvär. Läs mer om depressionsbehandling i texten om Depression.

Vid årstidsbunden depression förekommer också ljusbehandling. Då används artificiellt ljus vars våglängder liknar dem hos dagsljuset. Trots relativt omfattande forskning har man inte vetenskapligt lyckats säkerställa effekten av ljusbehandling. Men det pågår forskningsstudier som kan komma att visa att behandlingsmetoden har effekt.

Texten är hämtad från 1177.se, här hittar du mer nyttig information.